Проведе се първата информационна кампания на тема „Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022)“

Education concept. Student studying and brainstorming campus concept. Close up of students discussing their subject on books or textbooks. Selective focus.

На 6 март 2023 г. в гр. Елин Пелин – СУ „Васил Левски” се проведе информационна кампания на тема „Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022)“. Тя е част от проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област“, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025, която се изпълнява от Център за изследване и анализи. 

Срещата е първата от поредицата подобни събития, които имат за цел да се изгради добре функционираща мрежа за обмен на мнения и идеи за ефективността и полезността на политиките, насочени към подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

Проф. д-р Алебна Вуцова, ръководител на проекта, откри форума и подчерта значимостта на изграждане на устойчив механизъм за подкрепа развитието на децата с оглед на тяхната бъдеща успешна реализация. Бяха представени междинни резултати от проучвания на екипа, които включват анализ на структурата, целите и индикаторите на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022), както и резултати от анкетно проучване върху мерките за осигуряване на информация и публичност, залегнали в Стратегията. Анкетното проучване е проведено с представители на основните целеви групи – родители, учители и ученици. В обсъждането взеха участие педагогическият състав на училището, представители на законодателната и изпълнителната власт, училищното настоятелство и общественият съвет, местните власти, както и водещи експерти в областта на образованието и науката. 

Окончателните резултати от анализа на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022) ще бъдат представени по време на втора информационна кампания, която ще се проведе през месец април. 

Свързани публикации

Работодателите ще наемат служители, но разминаването между търсени и налични кадри се задълбочава според Българската конфедерация по заетостта

В периода октомври 2023 г. – март 2024 г. работодателите в страната предвиждат скромен, но стабилен пазар на…