40,4% от обученията, организирани от компании в ключови сектори на бизнеса през 2023 г., целят развитие на специализирани умения

Задълбочането на експертизата е приоритет, който измества развитието на строго мениджърски/ лидерски умения, сочи проучване на IBTrainings

40,4% от компаниите у нас инвестират в специализирани обучения, насочени към развитие на ключови за сферата умения. Те са най-често продуктови, технически, софтуерни, технологични, за оптимизиране на процеси и специализирани въвеждащи програми. Това сочат резултатите от ежегодното проучване на консултантската компания за корпоративни обучения – IBTrainings, в периода декември 2023 г. – януари 2024 г. Техният дял нараства двойно, спрямо предходната 2023 г. На второ място, анкетираните поставят мениджърските обучения (31,9%), а на трето – търговските такива (12,8%). Въпреки че трейнингите за лидери на екипи на средно стратегическо ниво бележат лек спад (около 1%) спрямо предходната година, резултатите показват, че те остават с висок приоритет за различни браншове. 2,5% от компаниите избират комбинация от трите типа обучения, като част от своята стратегия за развитие на служителите.

„През 2023 г. отчитаме спад на търговските обучения с близо 13%. В следващите 12 месеца, компаниите ще са фокусирани повече върху спечеления бизнес и удовлетворяване на текущите клиенти, а не толкова върху експанзия. Външните трейнинги, които планират, ще задоволят тъкмо тези нужди. През 2024 г. обученията няма да са насочени към изграждане на фундаментални компетенции, а към специализирани умения, на все по-конкретни теми. Трейнингите ще трябва да предоставят ноу-хау, нови модели и техники, но и възможност за обмен на различни гледни точки. Най-висока ще остане добавената стойност на компетенциите, лесно приложими на практика. За да бъдат ефективни, обученията непременно трябва да са съпроводени от последващи индивидуални/ екипни сесии, които открояват прогреса и включват препоръки за развитие“, сподели Илиян Бойчев, основател и изпълнителен директор на IBTrainings.

Регулярното провеждане на последователни външни обучения е факт при 47,9% от анкетираните бизнеси. Малко по-висок (52,1%) е делът на компаниите, които приоритизират осъществяването на такива през 2023 г. спрямо предходната 2022 г. Този иновативен подход намира израз в по-интерактивни и нестандартни обучителни формати.

Проучването отчита положителна промяна в нагласата и мотивацията на служителите при близо 73% от анкетираните компании (спрямо 65% за 2022 г.). Най-често, след приключване на външни трейнинги сред екипите се наблюдават повишена мотивация и усещане за принадлежност, усъвършенстване на компетенциите, ангажираност и проактивно отношение към задачите, даване на обратна връзка, увереност и самостоятелност, по-добро планиране на времето. Ключов фактор за по-висока лоялност е насрещната оценка на инвестицията от страна на работодателя – в развитие на умения, здраве и безопасност на служителите на работното място. В резултат, 66,7% от компаниите отчитат подобрение в своето бизнес представяне.

Сред най-застъпената обратна връзка на служители, участвали в проведени външни корпоративни обучения, са твърдения като: „спомагат за създаване на общност и изграждане на доверие“, „подобряване на екипната работа“, „позитивно въздействие върху професионалното поведение и степента на увереност“, „категорично позитивен ефект за задържане на кадрите“, „повишаване на мотивацията и подготовката за нови роли и отговорности“. Консултантската компания отчита и близо 10% ръст в дела на служителите, претърпели повишение с до 5% през 2023 г. спрямо 2022 г. (42,6%). 34% пък е делът на онези, които се изкачват на кариерната стълбица с нови отговорности с повишение в размер на 5-10%.

На база позитивните резултати от външни трейнинги, нараства делът на бизнесите, които и през 2024 г. ще планират надграждащи обучения за своите екипи (91,7%). Ръстът е близо 5% за изследвания период (2023 г. спрямо 2022 г.). Сред най-често посочваните типове планирани трейнинги са тези, фокусирани върху дигитализация, управление на промяната/ времето, продажби, презентационни умения, работа в екип, лидерски, търговски и технически обучения. 

Свързани публикации

Ще има ли хибридна война и какви са перспективите за руско нахлуване в Украйна? (Коментари от американския и британския печат)

София, БТА. Досега руският президент Владимир Путин трябва да е разбрал,че явно нахлуване в Украйна би причинило икономически…

Саудитската сила

Петър Калпакчиев Саудитска Арабия под фактическото ръководство на престолонаследника Мохамед бил Салман претърпява бързи и видими промени. Престолонаследникът…