Производството на безалкохолни напитки и бутилирани води е сред основните причини за развитието на пазара на труда на регионално ниво

Portrait of manufacturer using digital tablet by storage tanks in brewery

Въздействието на отрасъла е в пъти по-значително върху малките регионални икономики, показва изследване на Института за пазарна икономика за Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки

Регионалната роля на производството на безалкохолни напитки и бутилирани води е пряко зависима от размера на местната икономика, в която е разположена промишлеността. В България фокусът е върху местностите около София и на север от нея, около Пловдив, както и в района на Родопите. Най-големи клъстери на производство има в Костинброд, Съединение, Девин и София, в които има и най-голямо струпване на работещи в отрасъла. Над ½ от приходите от продажби на нефинансови предприятия формира отрасъла в Девин, а този в Костинброд – над . Именно това показват резултатите от представеното по-рано тази година изследване, изготвено от Института за пазарна икономика, за Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки. Целта на проучването е да даде актуална картина на основните показатели за състоянието и динамиката на сектора и да анализира цялостното въздействие от дейността на компаниите върху свързаните отрасли и икономиката на страната.

„В източните части на страната този клон на преработващата промишленост почти отсъства. Причина за това е достъпът до води там, тъй като голяма част от него се фокусира в бутилирането на минерална вода. Важно е да отбележим обаче, ролята на отрасъла върху местната икономика – относително малка за София, но структуроопределяща за Костинброд, където създава приблизителноот всички работни места. Същото се наблюдава и при местните пазари на труда в Съединение и Девин“, сподели Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки, и допълни: „Ако вземем предвид единствено фирмите, които имат приходи над 1 млн. лева, най-голяма концентрация на работещи в отрасъла има в Костинброд – над 1000 работещи в бутилиращи предприятия през 2020 г. Следват Съединение с над 700 наети, Девин – с над 600 и София – с над 300. Всички приходи, генерирани от водещите компании в производството на безалкохолни напитки и бутилирани води, се разпределят почти успоредно с броя на наетите – 29% от приходите на големите фирми в бранша са съсредоточени в Костинброд. След него се нареждат Девин с 8% и столицата – с 5%.“

Предприятията, произвеждащи безалкохолни напитки и бутилирани води, осигуряват 5% от общата заетост в хранително-вкусовата промишленост, което се равнява на близо 4700 работни места. Това представлява 0,9% от заетостта в преработващата промишленост в България и 0,2% от наетите в цялата икономика на страната. Освен производител, България е и нетен вносител на безалкохолни напитки. През последните пет години се наблюдава бързо увеличаване на външната търговия, при което нарастват както износът – от 16,3 млн. евро до 102,5 млн. евро, така и вносът – от 70,3 млн. евро до 155,9 млн. евро. Въпреки безпрецедентните ограничения, свързани с пандемията, тенденцията за растеж се запазва и през 2020 г. Износът е фокусиран основно към Италия (около ½ от реализираните продажби), Гърция, Сърбия и Румъния. Вносът е относително по-диверсифициран – около ⅓ от общия внос е от търговия с Италия, следвана от Румъния (13%) и Сърбия, Унгария и Австрия (общо 26,5%).

Лъчезар Богданов, главен икономист от Института за пазарна икономика, сподели още, че производството на безалкохолни напитки и бутилирани води в страната има преки въздействия и върху останалите производства в икономиката: „България е нетен износител в редица други производства, които са свързани помежду си. Производителите на безалкохолни напитки ползват голям набор от всякакъв вид услуги в производствения процес, администрацията и управлението. При всяко от тях се наблюдават повишаване при вноса и износа, приходите и наетите лица през 2019 г. Това са именно предприятията с дейност „Производство на плодови и зеленчукови сокове“, „Производство на опаковки от пластмаса“, „Производство на други изделия от хартия и картон“, „Печатане на други издания и печатни продукти“, както и „Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн“. Към тях можем да добавим и предприятията, занимаващи се със складиране и логистика, рекламна дейност и пазарни проучвания, техническо обслужване и ремонт на машини, оборудване и автомобили, юридически и счетоводни дейности и не на последно място – при търговията на едро и дребно с храни, напитки и тютюневи изделия.“

Резултатите от проведеното изследване се базират на отчетените от индустрията данни за 2019 г., когато в страната активно оперират 187 предприятия с основна дейност „Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води“. От тях 14 са средните и големи предприятия, генериращи над 87% от общите приходи от продажби в сектора и 91% от добавената стойност. По данни на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, тогава в България са произведени 1757 млн. литра напитки, от които близо 47% са представляват бутилирани води. Според публичните регистри на Министерство на здравеопазването и Българска агенция за безопасност на храните, производствена дейност в страната се извършва в над 150 обекта. През отчетния период предприятията, произвеждащи безалкохолни напитки и бутилирани води, генерират приходи от продажби от над 810 млн. лева. Това представлява близо 44% от приходите на компаниите, произвеждащи всякакви видове напитки, около 6,3% от приходите на производителите общо на храни и напитки в страната и 1,2% от приходите за преработващата промишленост в България.

Свързани публикации