United Group B.V. и нейната компания-майка Summer BidCo B.V. успешно пласираха емисии облигации на обща стойност 1,73 млрд. евро

United Group (UG) финализира рунд от финансиране в размер на 1,73 млрд. евро благодарение на позитивната пазарна среда и на постигнатите добри оперативни резултати с непрекъснат ръст на приходи и EBITDA (печалба преди лихви, данъци и амортизации). Постъпленията ще бъдат използвани за погасяване на съществуващите обезпечени облигации с падеж през 2026 и 2029 г., съществуващите облигации с опция за капитализиране на лихвата с падеж през 2025 г. и револвиращи заеми. По този начин ефективно ще се удължи падежът на рефинансираните облигации от 2025 и 2026 г., ще се намалят разходите за лихви по рефинансираните облигации от 2029 г. и ще се консолидира капиталовата структура на UG.

Устойчиво високите нива на приходи и ръст на коригирана EBITDA (+32% и 28% годишен темп на нарастване съответно за периода 2015-2022 г.), високите нива на EBITDA маржа, значителното подобрение на мащаба и географската и бизнес диверсификация, както и подобреният валутен микс през последните години, съчетани с транзакцията за намаляване на задлъжнялостта с продажбата на мобилни кули, доведоха до това, че рейтинговите агенции потвърдиха кредитния рейтинг на UG на B2 (стабилен) / B (положителен) (съответно от Moody’s / S&P). Сделката беше добре приета от инвестиционната общност, което доведе до значително презаписване на емисиите облигации.

Свързани публикации