United Group B.V. продължава позитивната тенденция на растеж с рекордни резултати през 2023 година

  • Консолидираните приходи на Групата за 2023 г. нарастват със 7% на годишна база, достигайки до 2 791 млн. евро
  • Консолидираната коригирана EBITDAal (печалба преди лихви, данъци, амортизации и след наеми) на Групата нараства със 7% през 2023 г., достигайки до 988 млн. евро 

    United Group, водещ телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа, постигна рекордни финансови резултати за 2023 година. Групата бележи 7% ръст на приходите и EBITDAal, съответно до 2 791 млн. евро и 988 млн. евро. С отчитане на влиянието на продажбата на портфолиото си от кули през август 2023 г., Групата постигна 10% органичен ръст на EBITDAal през 2023 г.

Всички бизнес звена постигат силен органичен ръст на приходите. Особено благоприятно влияние върху резултатите оказват: 1) продължаващото разширяване на абонатите на мобилни услуги на основните пазари на Групата; 2) силното търсене на бизнес ИТ решения и оборудване, особено в Гърция; и 3) ръстът в дейността на United Media, благодарение на нарастващите продажби на реклама и медийно съдържание.

Печалбата преди лихви, данъци, амортизации и след наеми (EBITDAal) се повлияват позитивно от тези фактори, подкрепящи силния ръст на приходите и проактивното управление на разходите, което позволява на Групата, въпреки инфлационния натиск, да поддържа марж на EBITDAal от 35%.

„2023 г. беше годината на стратегическа интеграция на придобиванията ни в Гърция, България и Хърватия, като всички основни инициативи, включително оптимизацията на разходите, бяха завършени до края на годината. Освен това допълнителните ни инвестиции в оптични и 5G технологии, както и ключовите придобивания на радиочестотен спектър, допринесоха за затвърждаването на позициите ни на всички основни пазари“, заяви Виктория Боклаг, главен изпълнителен директор на United Group. „В тази предизвикателна среда продължаваме да постигаме силен растеж, като следваме стратегията си за предоставяне на висококачествени продукти и услуги чрез модерна и стабилна инфраструктура“.

Интегрираният бизнес модел като ключово преимущество

United Group постига устойчив ръст в дългосрочен план. Като водещ телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа, United Group предоставя на всички свои пазари най-голямата и модерна високоскоростна мрежа за данни както по мобилна, така и по фиксирана свързаност, продуцира телевизионно съдържание, излъчва и стриймва основни спортни и развлекателни формати, както и богата гама от новинарски портали на тези пазари. През 2023 г. повече от 5,30 млн. домакинства разчитат на интернет и телевизионна услуга от United Group, а мобилните ѝ услуги достигат до над 7,34 млн. абонати. Ангажиментът на компанията да предлага комбинирани пакети с добавена стойност, включително обединяването на фиксирани и мобилни услуги, е ключов фактор за този непрекъснат успех. Освен това United Media достига до 8,2 млн. домакинства чрез своите канали, а вътрешният продуцентски екип създава завладяващи медийни продукти за своите канали, което в дългосрочен план увеличава абонатите на платена телевизия. Понастоящем United Media продуцира близо 50% от общото съдържание в телевизионното си портфолио, включително FTA (наземни) и платени телевизионни продукти, различни от спортните канали, като основните ѝ програми в най-гледаното телевизионно време обикновено постигат рейтинги между 25% и 40% на основните пазари, на които оперира медийният сегмент на Групата.

Доказан опит в областта на придобиванията

От 2000 г. насам United Group успешно е осъществила близо 150 успешни придобивания, като 5 от тях са реализирани през 2023 г. Като важен етап, през февруари 2024 г. United Group успешно приключи придобиването на Булсатком ЕООД – №3 доставчик на фиксирани телекомуникационни услуги в България. Това стратегическо придобиване ще позволи на компанията да разшири покритието на домакинства в България и ще  предостави търсените продукти и услуги на United Group и на клиентите на Булсатком.

Надграждане на потенциала за по-нататъшен растеж

През 2023 г. United Group отчита значително подобрение на оперативния паричен поток в резултат както на ръста на EBITDAal, така и на намаляването на капиталовите разходи (от 27% от приходите през 2022 г. на 23% през 2023 г., което се дължи отчасти на намаляването на капиталовите запаси, натрупани в очакване на нарушения на веригата за доставки през годините на COVID). От решаващо значение е фактът, че през 2023 г. United Group се възползва от силното търсене на инфраструктура от телекомуникационни кули, за да продаде своя портфейл от кули за 1,2 млрд. евро. Тези постъпления бяха използвани за значително намаляване на задлъжнялостта на бизнеса, което от своя страна освободи парични потоци за бъдещ растеж. Към 31 декември 2023 г. нетният ливъридж (съотношението на нетния дълг на Групата към коригираната EBITDAal за последните две тримесечия, преизчислена на годишна база) намалява до 4,20x в сравнение с 4,96x към 31 декември 2022 г. Рейтинговите агенции потвърдиха кредитния рейтинг на United Group от B2 (стабилен) / B (положителен) (Moody’s / S&P). 

Важни етапи през 2024 г.

През 2023 г. United Group постигна значителен напредък, полагайки основите за успеха през първото тримесечие на 2024 г. Усилията се отплащат, осигурявайки позицията на втория по големина мобилен оператор в Словения. Това постижение отразява ангажимента на компанията да разширява своето присъствие в региона. Инвестициите на United Group в инфраструктурата за пренос на оптични кабели до дома (FTTH) я превърнаха във втория по големина доставчик на FTTH мрежа в Гърция, подчертавайки амбицията на компанията да предоставя високоскоростна интернет свързаност на гръцките домакинства. А стратегическият ход за придобиване на Булсатком вече затвърди позицията ѝ на най-голям оператор в България. Чрез интегрирането на  Булсатком, United Group цели да подобри услугите си и да достигне до по-широка клиентска база.

Отказ от отговорност

Това прессъобщение е с информационна цел и не представлява предложение за продажба или покана за предложение за покупка на ценни книжа, в която и да е компания.

Изявленията в това прессъобщение, които не са исторически факти, са прогнозни изявления. Всички изявления, насочени към бъдещето, са зависими от рискове и несигурност, които могат да повлияят на действителните резултати на Групата и могат да доведат до това действителните резултати да се различават съществено от тези, изразени във всички прогнозни изявления, направени от името на Групата. Бъдещите прогнози и информация, съдържащи се в настоящото съобщение, са направени към датата на настоящото съобщение и Групата не поема ангажимента да актуализира публично или да ревизира каквито и да било прогнозни изявления или информация, независимо дали е настъпила промяна в резултат на нова информация, бъдещи събития или по друг начин, освен ако това не се изисква от приложимите закони за ценните книжа.

Свързани публикации