Проект ще оценява подкрепата за личностното развитие на децата и учениците от Софийска област

Education concept. Student studying and brainstorming campus concept. Close up of students discussing their subject on books or textbooks. Selective focus.

Сдружение Център за изследване и анализи стартира изпълнение на проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област“, който цели да извърши адекватната и независима оценка на изпълнението и въздействието на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област (2020-2022 ) и да създаде условия за адекватното поставяне на целите на предстоящата стратегия. Дейностите по проекта са разгърнати в три приоритетни области: проучване и анализ на изпълнените дейности в обхвата на оперативните цели и мерките, залегнали в Областната стратегия 2020-2022, включително и допитване до ученици, учители и родители; анализ на индикаторите, залегнали в стратегията; извеждане на препоръки, които да подпомогнат администрацията на Софийска област при оценката на настоящата стратегия и поставянето на цели за следващата. 

Основната цел на Областната стратегия е да се осигурят ключовите фактори и ресурси за устойчиво прилагане в образователните институции на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие в пълнотата и дълбочината, предвидени в нормативната уредба. Стратегическият документ включва пет оперативни цели: Осигуряване на процес и среда на учене, които премахват пречките пред ученето и създават възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността; Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от потребности на всички деца и ученици; Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в институциите в системата на предучилищното и училищно образование; Постигане устойчивост на взаимодействието между участниците в образователния процес (деца и ученици, педагогически специалисти и родители) и между институциите, за осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика; Постигане устойчивост на обществената информираност и чувствителност, относно целите и принципите на приобщаващото образование. 

За да се осъществи и повиши гражданското участие в оценката на съществуващата и поставянето на цели за новата Областна стратегия, Проектът „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област“ предвижда провеждане на интензивна информационна кампания с целеви групи ученици, учители, родители, като се организират срещи, дискусии и се разпространяват информационни материални. 

Проектът се финансира по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 , съфинансиран от Европейския съюз – ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. 

За допълнителна информация: cra-bg.org 

Свързани публикации

АПБНБ в подкрепа на конкурса „Еко отговорна Община на България 2023“, който успя да спести на природата 83 600 кг. отпадъци и ангажира над 350 000 граждани

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) бе сред партньорите на конкурса „Еко отговорна Община на…