Център за изследване и анализи организира втора работна сесия – обучение в рамките на проект Citizen Senior Researchers

В периода 17-18  май 2023 година Център за изследване и анализи  организира второто обучение на хора във възрастов диапазон 65+ г., което е част от проекта № KA204-C4F4E254 „Citizen Senior Researchers – raising the competences of senior adults and incorporating them in research and analytical activities under the label of citizen science“, изпълняван чрез Европейската рамкова програма Еразъм + .

Проектът е посвететн на привличане на лица във възрастова категория 65+, които активно да се включат в научни изследвания в полза на обществото, участие в научни проекти и обучителни дейности.

Обучението е организирано във формат презентации, дискусии, разглеждане на различни казуси и worldcafé.

Работната сесия беше посветена на проблемите на Лидерството, в подкрепа на социалните проблеми и социалната икономика.

Конкретните обучителни дейности бяха предшествани от кратко представяне на проекта от ръководителя проф. д-р Албена Вуцова

След приключване на работата бе организирано проучване на мнението на участващите относно полезността на инициативата и се проведоха редица неформални дискусии относно възможностите  за привличане на аудиторията към научни дейности в полза на обществото.

Свързани публикации