WWF Централна и Източна Европа и Фондация Coca-Cola обявяват удължаване на партньорството си в продължение на общата си работа за опазване на Дунавския басейн

WWF за Централна и Източна Европа (WWF-CEE) и Фондация Coca-Cola разширяват своето партньорство „Жив Дунав“, за още три години, за да помогнат за увеличаване на устойчивостта на климата и водата по поречието на Дунав. Фондация Coca-Cola подкрепя програмата с 1,53 млн. долара.

Басейнът на река Дунав е вторият най-голям речен басейн в Европа, един от най-значимите международни басейни в света и важен „спасителен пояс“ за икономиката и биоразнообразието на континента. По време на своя път от планината Шварцвалд в Германия до Черно море реката изминава 2800 км, пресича териториите на десет държави и отводнява изцяло или частично деветнадесет страни. През последните 150 години обаче повече от 80% от нейните прилежащи влажни зони са унищожени в резултат от изменението на климата, от изграждането на диги и язовири или от бетонирането на речния бряг.

Належащите предизвикателства, причинени от разрушаване на природата, загубата на биологично разнообразие и кризата със сладководните води, са неразривно свързани и справянето с тях е от решаващо значение за смекчаване на най-лошите последици от изменението на климата. Колективните действия на промишлеността, правителствата и природозащитниците са от съществено значение за постигането на дългосрочни положителни въздействия за възстановяването на природата и защитата на основни екосистеми и чрез това изграждане на по-голяма устойчивост на рискове, свързани с климата и водата.

От своето начало през 2014 г. партньорството „Жив Дунав“ е подкрепило девет проекта в шест държави – България, Сърбия, Румъния, Хърватия, Унгария и Австрия. То ще продължи да се фокусира върху възстановяването на основни влажни зони, заливни низини и притоци по река Дунав, като се основава на успеха и въздействието, постигнати чрез междусекторната програма през последните десет години. Партньорството ще продължи да подпомага местните общности, уязвими на климатичните рискове, както в селските, така и в градските райони. В същото време то ще работи за подобряване здравето на водосбора в Дунавския басейн и ще осигурява ползи за селското стопанство и природата.

„Интензивните наводнения, суши и горещи вълни вече опустошават части от Европа и цената, която плащат за това местните общности, бизнесът и природата, е огромна. За да преодолеем тези предизвикателства, трябва да работим рамо до рамо с природата, а не срещу нея. Фокусът ни трябва да се простира далеч отвъд опазването на природата. Трябва да възстановяваме вече деградирали екосистеми като реки и влажни зони, които са дом на богато биоразнообразие“, коментира Андреас Бекман, изпълнителен директор на WWF за Централна и Източна Европа. „За постигане на широкомащабна промяна съвместните усилия са от съществено значение. Нашата споделена визия за „Жив Дунав“, където хората и природата процъфтяват заедно, отново ни обедини с Фондация Coca-Cola и сега с Coca-Cola Европа и Coca-Cola HBC. Така заедно ще продължим да се грижим за здравето и климатичната устойчивост на Дунавския басейн и на общностите, които зависят от него“.

„Чрез общата ни работа Фондация Coca-Cola цели да постигне измерими и трайни ефекти, които да са от полза както за природата, така и за местните общности“, казва Саадия Мадсберг, президент на Фондация Coca-Cola. „Подновяването на партньорството „Жив Дунав“ е положителна стъпка напред към нашата съвместна визия с WWF за изграждане на устойчивост към променящия се климат в Дунавския басейн.“

Разширяването на партньорството ще се фокусира върху проекти в шест държави, а именно в Българи, Румъния, Украйна, Унгария, Словакия и Чехия, надграждайки работата по опазване на сладководните ресурси, извършена в много от тези страни по време на първата фаза на партньорството. С разширяването на сътрудничеството се разширява и обхватът на програмата като се преминава от възстановяване на природата към работа по изграждане на една устойчива на климатичните промени дунавска общност. И ако досега основната дейност беше насочена към отдалечени селски райони, то втората фаза ще включва и интервенции в градските зони. Част от важните природни обекти, в които ще се разгръща теренна дейност са: заливната низина на горна Тиса в Унгария и планината Крушне в Чехия.

Освен това Coca-Cola Eвропа и Coca-Cola HBC ще подкрепят партньорството „Жив Дунав“, за да демонстрират и насърчават доброто управление на водите и да проучат допълнителни възможности за колективни действия.

До 2021 г., когато приключи първата фаза на „Жив Дунав“, с подкрепата на Фондация Coca-Cola, европейски и държавни фондове бяха възстановени приблизително 5 462 хектара влажни зони, реки и заливни територии. Това създаде възможност за попълване на около 13,45 милиона кубични метра вода годишно в Дунавския басейн. Партньорства като това насърчават световната общност да подобри механизма за управление на водите и да работи активно за минимизиране на риска от недостиг на този жизненоважен природен ресурс.

Свързани публикации